Wandering around the world shoulder to shoulder


On our recent walk through Norway we were very fortunate to meet a writer, Hilde. She writes for her local news and was very interested and keen to share what we were doing so we agreed to an interview. This was fun as it is the first time we were interviewed for our walking and we are always keen and excited to share our stories.

Below is the original article and under that I have translated it to English.

Enjoy and thank you Hilde.

Vandrer verden rundt skulder ved skulder

Michelle og Mark syns det er flott å se snø på fjellet midt på sommeren

Michelle og Mark fra Perth i Australia nøyer seg ikke med å gå pilegrimsleden fra Oslo til Trondheim i ferien. Etter noen dager i Trondheim venter nye eventyr i Skottland.


25.07.2016Hilde Stina Elshaug
Kategori: Friluftsliv, Kirke og menighetÅ vandre er en fantastisk måte å oppleve verden på sier det hyggelige paret som har tatt seg en hvil i Meldal. De startet sitt norske eventyr i Oslo 1. juli og planen er å komme til Trondheim 28. juli for markering av Olav den helliges død den 29.

Da har de vandret i 28 dager og tilbakelagt 645 kilometer med tung sekk på ryggen.

Et av høydepunktene var turen på Mjøsa med Skibladner. De sparte seg noen meter med vandring, men vil anbefale alle å ta turen med verdens eldste hjuldamper i drift.

-Hva forteller dere folk hjemme som spør hvordan det er i Norge? -Åå, det er mye! Her er det så rent og ryddig overalt, og veldig grønt. -Vi går jo i naturen så det inntrykket blir jo ganske sterkt.

-Alle menneskene vi har møtt har vært veldig hyggelige og imøtekommende, og det som er litt morsomt er at også husdyrene virker svært sosiale og pratsomme. Vi har blitt møtt av både hester, kyr og sauer som har kommet og hilst på oss, og en ku var så begeistret for Mark at den rautet og danset i ring da han kom bort til den.

Kan det være noe i drikkevannet som gjør både folk og dyr i så godt humør, lurer Michelle?

Kirker og gammel trebebyggelse vekker fasinasjon da det er så helt annerledes enn andre steder de har vært. Ellers har de gjort kjennskap med den norske myggen og sett både bever, mår og huggorm, men venter ennå på den Store Naturopplevelsen; nemlig å få se en levende elg.

De forteller at de også er begeistret for historiene de får med seg på veien mot Trondheim, og spesielt historien om St.Olav.

Det hevdes at Olav Haraldson var ikke en ubetydelig skald. Det er uenighet mellom forskerne om alle er ekte og mange av strofene er til dels sterkt erotiske kjærlighetsdikt så noen av sagaene har fortelleren syns de har vært for grove, og utelatt dem helt eller delvis (Wikipedia)

Eksempel på Olavs dikterkunst:

All min ro har de røvet,

hver har sin synd å bære.

Vennlig satt hun på hesten,

tvang den i trav over tunet.

 

Før var hun – menn det minnes –

lik det frodige, fagre

tre som trives og trofast

blomstrer år etter annet.

 

Brått er det bleknet i Gardar,

treets lysende løv, –

enda den alltid er vakker,

pannen, den gullbånd-prydede

 

Hellig Olav var også en streng konge som vi kan se av kvedet under:

-Sigvat kvad om Olavs forbud om innenlands ran:

Ovkarer som fór med

ufred ville ofte

kjøpe seg fri med det røde

gull; men kongen nektet.

Med sverd, sa han, må luggen

stusses på slike karer.

Så skal riket verges;

for ran må folk refses.

Den dyrebare fyrste

fødde flust vargen,

hogg ned tjuv og ransmann,

og tjuverier ble færre;

alle spreke tjuver

den gode konge lot sakne

fot og armer. Freden

i fyrstens land ble bedre.

Det viste hans makt at landets

verge med kvasse våpen

lot hodehårene skjære

av vikinger i hundrer.

Den milde far til Magnus

vant mang en god seier;

og Olav Digres ære

ble øket ved de fleste.

Kved fra sagaen om Olav den hellige, Heimskringala

Hvis du er interessert i å lese hele reisebeskrivelsen til Michelle og Mark, finner du bloggen her: walkingtwobytwo

Hilde Stina Elshaug

Foto: Hilde Stina Elshaug og walkingtwobytwo


Wandering around the world shoulder to shoulder

Michelle and Mark from Perth in Australia does not stop to walk the pilgrim route from Oslo to Trondheim holiday. After a few days in Trondheim awaits new adventure in Scotland.

Walking is a wonderful way to experience the world in saying the nice couple who have taken a rest in Meldal. They started their Norwegian adventure in Oslo on July 1 and the plan is to get to Trondheim on July 28, marking St. Olaf’s death the 29.

Then they walked for 28 days and covered 645 kilometers with heavy backpack.

One of the highlights was the trip on Mjøsa with Skibladner. They saved themselves a few meters of walking, but would recommend anyone to take a trip with the world’s oldest paddle steamer still in operation.

What tells you people at home who ask how it is in Norway? -Åå, It’s a lot! Here it is so clean and tidy everywhere, and very green. -We Go the nature so the impression is the quite strong.

-All People we’ve met have been very friendly and welcoming, and it is a bit funny is that the animals seem very social and talkative. We have been met by both horses, cows and sheep that have come and greeted us, and a cow was so excited about Mark that the lowing and danced in the ring when he came up to it.

Could there be something in the drinking water that makes both people and animals in such a good mood, wondering Michelle?

Churches and old wooden buildings evokes fascination as it is so completely different than other places they have been. Otherwise they have done familiarity with the Norwegian mosquitoes and set both beaver, marten and adder, but is still pending the Great Nature experience; namely to see a live moose.

They say that they also are excited about the stories they are told on the way to Trondheim, and especially the story of St. Olav.

It is claimed that Olav Haraldsson was not an insignificant poet. There is disagreement among scientists about all is real and many of the stanzas are sometimes highly erotic love poem as some of the sagas have narrator think they have been too rough, and omitted them entirely or partially (Wikipedia)

Sample Olav poet art:

All my peace have they robbed,

each has its sin to bear.

Friendly she sat on the horse,

forcing it to trot across the yard.

Before she was – men it remembers –

like the lush, pleasantness

tree that thrive and faithful

blooms year after another.

Suddenly it faded in Gardar,

tree shining leaves, –

yet it is always beautiful,

forehead, the gold ribbon adorns

Saint Olav was also a strict king as we can see from these verses below:

-Sigvat Poem about Olav ban on domestic robbery:

Ovkarer who went with

strife would often

buying off the red

gold; but the king refused.

With sword, he said, must forelock

spigot on these guys.

Then shall the kingdom guardian;

For robbery they are chastened.

The precious prince

Fodder profusion Susi,

cut down the thief and robber,

and false contractions were fewer;

all lusty thieves

The good king before slowing

feet and arms. Freden

in Prince country was better.

It showed his power that the country

guardian with sharp weapons

let’s head hair cut

the vikings.

The gentle father to Magnus

won many a victory;

and Olav Digre honor

was increased at most.

Wailed from the saga of St. Olaf, Heimskringala

If you are interested in reading the entire itinerary to Michelle and Mark, you will find the blog here: walkingtwobytwo

Hilde Stina Elshaug

Photo: Hilde Stina Elshaug and walkingtwobytwo

Categories: Articles on walkingtwobytwoTags: , , , , , , , , , , , ,

3 comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: